سازه های پارچه ای

تاریخچه سازه های پارچه ای

موضوع این مقاله در مورد استفاده از سازه های پارچه ای در طول تاریخ می باشد و در ادامه  نمونه های معروف را با مشخصات و ویژگیهای آنها تشریح نموده ایم ؛ اطلاعات بیشتر

سایبان مدرن

انواع پارچه در سایبان مدرن:

پس از پشت سر گذاشتن مراحل طراحی(هندسه سطح، روش ایجاد پیش تنیدگی و تعیین ابعاد قطعات) باید بیشتر توجه خود را به مصالح واقعی بکار رفته  در ساخت سایبان مدرن معطوف نماییم.سه نوع اصلی پارچه عبارتند از: پارچه های بافته شده،« پوسته ها » و پوسته ها ی مسلح. اطلاعات بیشتر

سازه های پارچه ای

سازه های پارچه ای

تعیین یک روش برای ایجاد پیش تنیدگی کارآمد اساساً یک طرح باید به گونه ای باشد که در عمل قابلیت پذیرش پیش تنیدگی را داشته باشد.سه مسأله اجرایی وجود دارد که باید مد نظر باشد: شکل غشا، ماده غشا و سیستم های تکیه گاهی. اطلاعات بیشتر

سازه های پارچه ای ماهوت

سازه های پارچه ای

بهترین روش، استفاده از مدل سازی فیزیکی برای تعیین شکل اولیه و آزمایش چشمی طرح وتحلیل رایانه ای جهت تعیین دقیق شکل نهایی، و اعتبار بخشی به پایداری طرح تحت کلیه شرایط بارگذاری و ایجاد الگوهای برش پارچه می باشد. در ضمن مرحله آخر باید فوق العاده دقیق اجرا شود.

اطلاعات بیشتر
سازه های پارچه ای

مراحل طراحی سازه های پارچه ای

هرچند طراحی نمی تواند بصورت یک روند خطی صرف تعبیر شود،نگرش به طراحی یک سایبان یا سازه های پارچه ای به صورت یک ترتیب گسترده پنج مرحله ای می تواند به عنوان یک روش مؤثر به شمار رود :

  • طراحی
  • تکامل یک شکل مناسب
  • تعیین یک روش پیش تنش دهی کارآمد.
  • آزمایش سازه پیشنهادی برای پایداری تحت کلیه شرایط بارگذاری.
  • تعیین ابعاد قطعات(پارچه و کابل ها) برای تولید.
  • نهایی کردن انتخاب مصالح ونازک کاری ها.

 

اطلاعات بیشتر

اشراف بند چادري

سازه های پارچه ای

کاربری مناسب سازه های پارچه ای یا سایبان های پارچه ای پیش تنیده به دلایل زیر نسبت به اشکال سازه ای دیگر که اغلب ارزان تر نیز می باشندو در اولویت انتخاب قرار دارند.

اطلاعات بیشتر

سازه های پارچه ای

تاریخچه

سازه های پارچه ای از نظر معماری ، منبع الهام بام های غشایی امروزی، در سایبان های کرباسی وخیمه های سنتی نهفته است هر چند که از بعد سازه ای و ظاهری، در سطح کشیده یک بادبان دریایی، تشابه نزدیکتری مشاهده می شود . اطلاعات بیشتر