اخبار

راهنمای راههای پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ویروس : آموزش عمومی کارگران و کارفرمایان

راهنمای راههای پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ویروس : آموزش عمومی کارگران و کارفرمایان

آموزش کرونا جهت کارگران و کارفرمایان

دامنه کاربرد: این راهنما برای آموزش به کارگران و کارفرمایان و صاحبان صنایع به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا تدوین شده است.

دانلود فایل PDF 

 

توصیه های لازم به کارفرمایان برای غربالگری

• علایم شایعی که کارفرمایان باید برای شناسایی شاغلین مشکوک به بیماری به آن توجه نمایند :
• تب باالی 38 درجه سانتی گراد
• سرفه، تنگی نفس، خس خس، خفگی و سایر علائم تنفسی
• بیماری های گوارشی، اسهال، استفراغ ، حالت تهوع و دردهای شکمی
• آبریزش بینی، گلودرد، زخم گلو و خلط خونی
• سردرد، قرمزی چشم ، آبریزش بینی و گلودرد
• بیماریهای قلبی عروقی ، درد قفسه سینه
• حساسیت و خارش پوستی


• علام در موارد شدید :
عفونت ریه ) پنومونی(، سندرم تنفسی حاد شدید، نارسایی کلیه
چه کسانی بیشتر مستعد ابتال هستند؟
• شاغلین سالمند
• شاغلین دارای بیماری زمینه ای مثل دیابت، بیماری های قلبی ، تنفسی
• افراد دچار نقص در سیستم ایمنی
• افرادی که با گاز ها و بخارات خورنده و التهاب آور تماس دارند
• شاغلین باردار
گروه های شغلی که بیشتر در معرض مواجهه بیشتر با کروناویروس هستند
• کارکنان خدمات بهداشتی
• کارکنان کفن و دفن
• شاغلین آزمایشگاه ها
• مسئولین فرودگاه و شرکت های هوایی
• مرزبانان
• مسئوالن جمع آوری زباله
• شاغلینی که مرتب در مسافرت هستند به خصوص به مناطق آلوده
راه های انتقال ویروس
راه های احتمالی انتقال:
• قطرات تنفسی و مخاط فرد آلوده و انتقال از طریق عطسه ،سرفه و بزاق
• تماس نزدیک با انسان مبتال
• دست زدن به وسایل آلوده و تماس آن با دهان یا بینی
راه های انتقال بیماری از راه حیوانات و یا
محصوالت حیوانی
• این بیماری جدید یک بیماری قابل انتقال از حیوان به انسان
محسوب می شود اما هنوز راه های انتقال، مخازن حیوانی، آن به
طور دقیق مشخص نمی باشد.
• از مصرف محصوالت حیوانی به صورت خام یا نیمه پخته پرهیز
کنید.
• از دست زدن بدون دستکش به گوشت، شیر یا سایر محصوالت
حیوانی خام پرهیز کنید.
توصیه های الزم جهت پیشگیری شاغلین از ابتال
• به طور مکرر و در هر زمان ممکن اقدام به شست و شوی کامل دست ها با آب و صابون کنید.
• از تجمع و حضور در مکان های شلوغ و پر تردد اجتناب کنید.
• از دست دادن و روبوسی کردن با افراد دارای عالیم تنفسی
)سرفه، عطسه و…( خودداری کنید.
• دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال )ترجیحا( و یا
قسمت باالی آستین بپوشانید.
توصیه های الزم جهت پیشگیری شاغلین از ابتال)ادامه(
• فاصله حداقل دو متری را از افراد بیمار رعایت کنید.
• از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید.
• از رها کردن دستمال کاغذی های مصرف شده در محیط خودداریکنید.
• از خوردن مواد غذایی نیم پز خودداری کنید.
• از تماس با حیوانات اهلی/ وحشی خودداری کنند.
فرد مشکوک به بیماری کیست؟
• فردی است که به دلیل تب، سرفه ، تنگی نفس و سایر عالئم مورد
اشاره نیازمند بستری در بیمارستان بوده، عامل بیماریزایی دیگری
برای توجیه عالیم بیماری وی وجود ندارد و حداقل یکی از موارد زیر
را دارا است:
• سابقه سفر به مناطق و شهرهای آلوده، در عرض 14 روز قبل از شروع علایم بیماری
• تماس نزدیک با مورد قطعی و عالمتدار بیماری
• مراقبت مستقیم از بیمار مبتال به عفونت ناشی از کورونا ویروس)محتمل/
قطعی(
تماس نزدیک به چه معنا است؟
• تماس با بیماران در بیمارستان
• همکار بودن یا همکالس بودن با فرد مبتال به کورونا
ویروس یا هر تماس شغلی با بیمار مبتال به کورونا ویروس
در فضای بسته مشترک
• همسفر بودن با فرد مبتال به کورونا ویروس در یک وسیله نقلیه مشترک
چه مدت زمانی ویروس بر روی سطوح زنده می ماند؟
• هنوز مشخص نمی باشد که ویروس کورونا ویروس چه مدت بر روی سطوح زنده می ماند.
• اطالعات فعلی نشان می دهند که برای چند ساعت این ویروس بر روی
سطوح زنده می مانند.
• مواد شستشو دهنده مثل وایتکس، مایع دستشویی، الکل و غیره می تواند
ویروس را از روی سطوح از بین ببرد.
آیا دارویی برای پیشگیری یا درمان این بیماری وجود دارد؟
• تاکنون واکسن یا داروی ضد ویروس برای درمان این دسته از ویروس ها
یافت نشده است. درمان عالمتی است.
• اگر می خواهید خودتان را از بیماری محافظت کنید باید به اصول بهداشت تنفسی و بهداشت دست و عدم تماس نزدیک با فرد بیمار پایبند باشد.

آیا برای محافظت از خود به ماسک نیاز داریم؟
• استفاده از ماسک به تنهایی باعث محافظت نمی شود. باید
حتما بهداشت دست و بهداشت تنفسی را رعایت کنید.
• صرفا در این موارد استفاده از ماسک توصیه می شود:
• زمانی که عالیم تنفسی) سرفه یا عطسه( دارید
• از فرد مبتال به این بیماری مراقبت می کنید
• مبتال به این بیماری هستید
نوع ماسک مناسب
• ماسک های کتانی، کاغذی، ماسک با ذغال فعال، ماسک/رسپیراتور N95
توصیه شده است.
• رسپیراتور N95 در بین تمامی این ماسک ها بیشترین استفاده را دارد.
• ماسک N95 نوعی ماسک فیلتردار تنفسی محسوب می شود که قادر است
از ورود کوچکترین ذرات هوا به داخل بینی و دهان جلوگیری کند.
• این ماسک تنفسی بیش از 95 درصد از ذرات معلق در هوا )حتی به
اندازه 3/0میکرون( را فیلتر می کند.
کارگر با ماسک N95
نحوه استفاده صحیح از ماسک تنفسی
ویروس های خانواده ی کورنا، از جمله ویروس های کوچک محسوب می شوند. طرز استفادهصحیح از این ماسک برای موثر بودن به صورت زیر است:
نحوه پوشیدن، استفاده کردن و درآوردن و دور انداختن ماسک
• قبل از قرار دادن ماسک بر روی صورت، دستان خود را با دستمال حاوی الکل یا صابون و آب تمیز کنید.
• دهان و بینی را با ماسک بپوشانید و مطمئن شوید که هیچ شکافی بین صورت و ماسک شما وجود ندارد.
• در حین استفاده از لمس ماسک خودداری کنید.
• در صورت تمایل دستان خود را با شستشو با الکل یا صابون و آب تمیز کنید.
• به محض مرطوب شدن ماسک، آن را عوض کنید و چند بار از ماسک استفاده نکنید.
• برای از بین بردن ماسک آن را از پشت جدا کنید )جلوی ماسک را لمس نکنید( و بالفاصله در سطل دربستهبیندازید.
• دستان خود را با آب و صابون و یا الکل تمیز کنید.

پوستر شستشوی دست ها جهت نصب در تسهیلات بهداشتی کارگاه در فایل PDF