دانشنامه فنی

رفتار پارچه در سازه های چادری (بخش دوم)

رفتار پارچه در سازه های چادری

 

استحکام و مقاومت پارچه

تعیین رفتار مکانیکی پارچه های روکش شده ،به طور قطع به رفتار نخهای بکار رفته در آنها و همچنین به هندسه (طرز قرار گیری ) نخهای تار و پود موجود در پارچه بستگی دارد.تعیین  و ارزیابی استحکام و مقاومت یک پارچه ،بیش از هر چیز نیازمند به بررسی استحکام و مقاومت کرنشی نخهای تار و پود بکار رفته در آن پارچه می باشد.

ارزیابی رفتار پارچه در سازه های چادری

برای ارزیابی رفتار مکانیکی پوسته های پارچه ای از دو نوع بار گذاری استفاده می شود،که اولی بار گذاری در پیک های زمانی کوتاه مدت و دیگری بارگذاری ثابت (دائمی )خواهد بود.مقدار تنشی که باعث بروز شکست وگسیختگی در پارچه می شود(بعد از 4//11سال)از روی استحکام دراز مدت وتحت فعالیتهای وابسته  بارگذاری و مستقل از بارگذاری قرار می گیرد.میزان تنشی را که به واسطه مقاومت یک نقطه خاص تحت شرایط مختلف بارگذاری و در طول زمان طرح ریزی شده محاسبه و تعیین می شود را مقاومت باقی مانده (residual  strength) یا مقاومت خزشی(creep  strength)می نامند.این تنش در پارچه ،ازطریق تستهای آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد که در این تستها پارچه را تا حدود 1000ساعت بارگذاری  ثابت قرار می دهند و تاثیرات این بارگذاری بر روی پارچه را مورد بررسی قرار می دهند که این پارچه ها بعد طی فرایندهای دیگر در انواع سازه های مدرن و سازه های پارچه ای اعم از سقف پارچه ای ، آلاچیق ، سقف متحرک ، سایه بان چادری و … مورد استفاده قرار میگیرند.

مقاومت پارچه در سازه های چادری

لازم به ذکر است که مقاومت کوتاه مدت مواد پلاستیک به طور قابل توجهی بیشتر از مقاومت دراز مدت آنهاست و به همین خاطر از مقاومت باقیمانده آنها نیز بیشتر خواهد بود.نیروهای گسیختگی بدست آمده از آزمایشهای کوتاه مدت ،همان مقادیر اولیه ای خواهند بود که برای شروع محاسبه بار مجاز قابل حمل توسط یک پارچه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.تعیین مقاومت کوتاه مدت این نوع پارچه ها در معماری پارچه ازطریق انجام تستهای تک محوری بر روی نوارهای پارچه ای صورت می گیرد.در این روش نوار پارچه ای را تحت کشش قرار داده ومقدار این کشش را به طور ثابت افزایش می دهیم تا بدین طریق به آرامی به مقدار نیروی گسیختگی مخصوص هر پارچه دست پیدا کنند.

این مطلب را هم شاید دوست داشته باشید
سازه های پارچه ای : ساخت پارچه های روکش دار(بخش سوم)

تست پارچه در سازه های چادری

رفتار کوتاه مدت پوسته های پارچه ای توسط تست های کوتاه مدت تعیین شده و این تست ها اطلاعاتی مفید در ارتباط با رفتار پارچه در شرایط مختلف بار گذری در اختیار ما قرا خواهند داد.ولی لازم به ذکر است که برای تعیین رفتار کرنشی پوسته های پارچه ای تحت بار گذاری ،از تستهای دو محوری  استفاده می کنیم.

به منظور  تست پارچه و یافتن جواب این سئوال که آیا پارچه انتخاب شده توان برآورده ساختن الزامات سازه ای را دارد یا خیر، باید از پارچه مورد نظر نمونه هایی تهیه شده و نسبت بین تنش های بوجود آمده در آن نمونه مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد .بدین منظور روابط تنش-کرنش پارچه تحت بارگذاریهای مختلف و در جهات تار و پود مورد آزمایش و بررسی قرار می گیرد.لازم به ذکر است که مقدار نیروهای اعمالی بر پارچه  مدت زمان بارگذاریها ،با توجه به آئین نامه ها و منطبق ب الزامات سازه ای موجود انجام گرفته است.

تستهای کششی دو محوری را همچنین می توان با در نظر گرفتن سابقه بارگذاری و کرنشهای متناظر با آنها انجام داد.نتایج و داده های بدست آمده از این تست کششی ،جزئیات دقیقی را در ارتباط با رفتار مواد تحت بار گذار ی ،در طول یک دوره زمانی مشخص و در یک درجه حرارت معین و سرعت بارگذاری کنترل شده در اختیار ما قرار خواهد داد.

تست کشش پارچه در سازه های چادری

مواد:پارچه مورد استفاده ، شیشه و با روکش PTFE مدل ec3/1028 و ساخت کارخانه Fibertech و به ضخامت 0/9میلیمتر و وزن 1500گرم در متر مربع می باشد.

  • بارگذاری در جهت تار و پود با نیروی کششی 4 کیلو نیوتن به نسبت 1:1 (شبیه سازی بارهای وارده در حین فرایند نصب ).
  • ثابت نگهداشتن بار وارده (انتقال بار به داخل الیاف پارچه شیشه در جریان نصب)
  • افزایش بار تا 8 کیلو نیوتن (کشش اضافی در حین نصب ).
  • نگهداشتن بار در تنش مورد نظر.
  • کشیدن جهت تار به صورت متناوب (بامکث)با نیروی 28 کیلونیوتن(بارباد).
  • نگهداشتن بار در تنش مورد نظر.
  • شبیه سازی بار برف با 28 کیلو نیوتن در جهت تار و 25 کیلو نیوتن در جهت پود.
  • تقلیل و ثابت نگهداشتن با در تنش مورد نظر تا پایان تست .با گذشت زمان و با کاهش کرنشها ،بار را کاهش دهید(بوجود آمدن خزش).
این مطلب را هم شاید دوست داشته باشید
سايه بان پارچه اي :ساخت پارچه های روکش دار(بخش آخر)

نوشته های مشابه